Формиране на екологична култура в предучилищна възраст


Христова-Коцева, Рени (2001) Формиране на екологична култура в предучилищна възраст Научни трудове, книжка № 70, Научна конференция 2001 с международно участие “Технологии, сигурност, екология”. В. Търново, 21-22 юни 2001 г. Ред. Д. Панайотова, Изд. комплекс към ВВОВУ “Васил Левски”, В. Търново. 2001, с. 364-370. ISSN 0861-0312


  Психо-функционалните предразположения и личностни образувания на предучилищната възраст благоприятстват формирането на компетенции у детето – базис за изграждане на екологична култура.
  Статия
 екологична култура , предучилищна възраст
 Издадено
  2123
 Рени Христова-Коцева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/