Гражданска и социална компетентност при възприемане на света в начална училищна възраст.


Стефанова, Евдокия (2017) Гражданска и социална компетентност при възприемане на света в начална училищна възраст. - Педагогически новости, 2017, бр.1, с. 38-70. ISSN 1314-7714


 Студията разглежда гражданската и социалната компетентност, при взаимодействието човек-общество и човек-природа, като се извеждат основни аспекти на понятията и интегративни връзки с други области на образованието. Извършва се анализ на резултати от проведено изследване със студенти по разглежданата проблематика, като се поставя акцент върху шестата ключова компетентност и значението й за изграждане на представа за света.
  Студия
 
 Издадено
  21218
 Евдокия Стефанова

1. Конакчиева, П. Приоритети на отговорното родителство за възпитаване на социално уверено дете. – Педагогически алманах , Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, кн.1, с. 21–40, 2019. ISSN 2367-9360 (Online), ISSN 1310-358X (Print). Пълнотекстово цитиране на с. 25

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/