Ученици от Хуманитарна гимназия грабнаха втора награда от ІІІ Международен и ХІV Национален фестивал на любителските филми - Шумен 2008 г.


Драганова-Стойкова, Тамара (2010) Ученици от Хуманитарна гимназия грабнаха втора награда от ІІІ Международен и ХІV Национален фестивал на любителските филми - Шумен 2008 г. - В: Юбилеен сборник 130 години Хуманитарна гимназия "Св. св. Кирил и Методий". Велико Търново: Издателство „Абагар”, 2010, с. 159–160. ISBN 978-954-427-885-4


 Докладът представя резултатите от екипната работа на ученици и учители по реализиране на училищен проект за образователен филм за историко-географската традиция и корени на родния край – „Ние камъните” и „Песента на вековете”.
  Доклад
 гражданско образование, филмово изкуство, работа в екип, образователна технология


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки Театрално и филмово изкуство
Социални, стопански и правни науки Педагогика
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Humanities
Humanities Theatre and Film Arts
Social sciences, economic sciences and law Education
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  21214
 Тамара Драганова-Стойкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/