Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий” и международен проект „Форум слънчеви училища”.


Драганова-Стойкова, Тамара (2006) Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий” и международен проект „Форум слънчеви училища”. - В: Годишник на Хуманитарна гимназия "Св. св. Кирил и Методий" гр. Велико Търново. Велико Търново: Издателство „Фабер”, 2006, с. 236-263. ISBN–10: 954-775-649-4, ISBN–13: 978-954-775-649-6


 Докладът представя цялостното изпълнение и управление на международния проект „Форум слънчеви училища”. Систематизирани и оценени са дейностите по реализиране на проекта. Представени са ученическите продукти от ВЕИ – модели и макети, театрални сценарии, презентации, литературни произведения, постерни изложби, семинари, конеференции и др.
  Доклад
 ВЕИ, география, гражданско образование, проектно базирано обучение, енергийна ефективност, енергийни ресурси, екология


Хуманитарни науки
Природни науки, математика и информатика
Хуманитарни науки Театрално и филмово изкуство
Социални, стопански и правни науки Педагогика
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Науки за земята
Технически науки Енергетика

Humanities
Natural sciences, mathematics and informatics
Humanities Theatre and Film Arts
Social sciences, economic sciences and law Education
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences
Technical sciences Energy, Engineering and Power Technology

 Издадено
  21213
 Тамара Драганова-Стойкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/