Първа регионална конференция по биоразнообразие във Великотърновска област в Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий” април 2010 г.


Драганова-Стойкова, Тамара (2010) Първа регионална конференция по биоразнообразие във Великотърновска област в Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий” април 2010 г. Сб. Делото на Асеневци. Биоразнообразие от първа регионална конференция по биоразнообразие, Велико Търново. Ред. Панайот Панайотов. Велико Търново: Издателство „Фабер”, 2010, с. 209 - 2010. ISBN 978-954-400-413-2


 Докладът представя първата регионална конференция по биоразнообразие, проведена в училищна среда и разкриваща добри педагогически практики и идеи за екологичното образование в българското училище.
  Доклад
 биоразнообразие, гражданско образование, устойчиво развитие, екология, глобални проблеми на съвременността


Хуманитарни науки
Социални, стопански и правни науки Педагогика
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Humanities
Social sciences, economic sciences and law Education
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  21212
 Тамара Драганова-Стойкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/