SPARE – международен образователен проект в Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий” В. Търново 2010 г.


Драганова-Стойкова, Тамара (2010) SPARE – международен образователен проект в Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий” В. Търново 2010 г. Сб. Делото на Асеневци. Биоразнообразие от първа регионална конференция по биоразнообразие, Велико Търново. Ред. Панайот Панайотов. Велико Търново: Издателство „Фабер”, 2010, с. 230-238. ISBN 978-954-400-413-2


 Статията проследява образователни технологии за обучение по устойчиво развитие в училище. Оценени са проектните дейности като дидактически модели за ефективен учебен процес.
  Статия
 проектно-базирано обучение, география, гражданско образование, екологично образование, международен проект SPARE, устойчиво развитие, педагогически практики, енергийни ресурси


Хуманитарни науки
Природни науки, математика и информатика
Социални, стопански и правни науки Педагогика
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Humanities
Natural sciences, mathematics and informatics
Social sciences, economic sciences and law Education
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  21211
 Тамара Драганова-Стойкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/