Географското образование в Аржентина. Методически аспекти.


Драганова-Стойкова, Тамара (2018) Географското образование в Аржентина. Методически аспекти. – В: Латинска Америка. Пространство, общество, икономика. София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2018, с. 174–188. ISBN 978-954-07-4452-0


 The article presents the university geographic education in Argentina. The Universities in Argentina have been examined - number, training for teachers of geography and geography profession. The curricula of the three universities were investigated. The main features of the university training by professions of geographer and geography teacher are outlined.
  Статия
 university geographic education, curricula, bachelor's degree, expected results, Latin America


Хуманитарни науки
Природни науки, математика и информатика
Социални, стопански и правни науки Педагогика
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Humanities
Natural sciences, mathematics and informatics
Social sciences, economic sciences and law Education
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  21207
 Тамара Драганова-Стойкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/