Пример за качествена промяна в икономиката на страна от „Третия свят" през втората половина на ХХ и началото на ХХI век


Матеев, Илиян (2011) Пример за качествена промяна в икономиката на страна от „Третия свят" през втората половина на ХХ и началото на ХХI век В: "Съвременни измерения на качеството във висшето образование", Ред. проф.д.п.н. Байко Байков, Велико Търново: изд.„Ай анд Би”, 2011 г., стр.44-65, ISBN: 978-954-9689-64-8


 Фонд "Научни изследвания", Проект "Информационно-ресурсно осигуряване на системите за качество", 2011 г.
  Студия
 "Трети свят", Малайзия


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  21194
 Илиян Матеев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/