За някои чуждоезикови елементи в съвременното оказионално словопроизводство


Бонджолова, Валентина (2006) За някои чуждоезикови елементи в съвременното оказионално словопроизводство Националният език в условията на чужди влияния и глобализация. Научна конференция, посветена на 125-годишнината от рождението на акад. Стефан Младенов (София 28-29 юни 2005). Доклади. С., 2006, с. 308-313. ISBN-10: 954-8329-83-2; ISBN-13: 978-954-8329-83-5.


 Изследването анализира особеностите на оказионалното словообразуване като част от езиковата игра в медиите и рекламата във връзка с използването на новопривлечените чужди езикови елементи – мотивиращи основи и словообразувателни форманти, което е проява на тяхната по-бърза адаптация в българския език.
  Доклад
 оказионализъм, лексика, иновация, словообразуване, чужди думи
 Издадено
  21162
 Валентина Бонджолова

1. Лютакова, Р. Нова българска и румънска лексика след 1989 г. С приложен българско-румънски и румънско-български речник на неологизмите. София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2018. 592 стр. ISBN 9789540743967

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/