Чужди заемки в Новия завет на "Vulgata"


Миланов, Росен (2018) Чужди заемки в Новия завет на "Vulgata" София: Лествица, 2018, 152 с. ISBN 978-619-90919-2-0


 Монографията Чужди заемки в Новия завет на „Vulgata“ се състои от предговор, увод, три глави, заключение и литература. В първа глава се дава информация за съдържанието на свещения текст на християнската религия – Библията, и за езика на нейните новозаветни книги. Разгледани са латинските преводи на Библията, особено текстът на бл. Хиероним Стридонски († 420), както и историята на Vulgata. Посочени са и особеностите на латинския новозаветен текст. На първо място сред тях са именно чуждите лексикални заемки, които са и предмет на настоящата монография. В новозаветния латински текст на Vulgata присъстват две големи групи чужди заемки: семито-хамитски и гръцки заемки. Семито-хамитските заемки в Новия завет на Vulgata са тема на втората глава от настоящата монография. Това са само съще¬ствителни имена и някои думи и изрази, които остават непреведени още в гръцкия оригинал и до днес са емблематични християнски изрази на много езици – например: allelouia, osanna, amen и др. Гръцките заемки в Новия завет на Vulgata са разгледани в третата глава на монографията. Те са многократно повече от семито-хамитските, което може да се обясни и с факта, че гръцкият е оригиналният език на новозаветния текст. Гръцките заемки са не само съществителни имена, но и прилагателни (разбира се, в значително по-малка степен), а също така и сравнително голямо количество глаголи. В предлаганата монография е направен опит да се засегнат всички чуждици в Новия завет на Vulgata, включително и съще-ствителните собствени имена. Заемките са класифицирани според техните морфологични характеристики: съществителните и прилагателните според тяхното склонение в латински и по-нататък – според рода им; глаголите – според тяхното спрежение в латински. Описват се и неправилните форми, срещани в латинския новозаветен текст. Потърсени са също така закономерностите, доколкото съществуват те, при употребата на чужди заемки в латинския текст на Новия завет. The monograph Loanwords in the New Testament of the „Vulgate“ consists of an introduction, three chapters, a conclusion and a cited literature list. The first chapter gives information on the content of the Holy Scripture of Christianity – the Bible, and on the language of its New Testament books. The Latin translations of the Bible and especially the text of the Bl. Hieronymus of Stridon († 420), as well as the history of the Vulgate, are discussed. The characteristics of the Latin New Testament text are also outlined. The most important of them are the foreign loanwords, which are the subject of the present monograph. There are two groups of foreign loanwords in the Latin New Tes-tament text of the Vulgate: Semito-Hamitic and Greek. The Semito-Hamitic loanwords in the New Testament text of the Vulgate are the topic of the second chapter of this work. They are only nouns and several words and phrases which are left untranslated in the original Greek text and even today are distinctive Christian expressions in many languages – for instance allelouia, osanna, amen, etc. The Greek loanwords in the New Testament of the Vulgate are discussed in the third chapter of the monograph. They are much more than the Semito-Hamitic ones, which may be explained with the fact that Greek was the original language of the New Testament text. The Greek loanwords are not only nouns, but also adjectives (fewer, of course) and verbs, in a relatively large number. An attempt to range over all of the loanwords in the New Testament of the Vulgate including the proper names has been made in the present monograph. The borrowed words are classified according to their morphological aspects: the nouns and the adjectives conforming to their declension in Latin and further according to their grammatical gender; the verbs – corresponding to their conjugation in Latin. The irregular forms in the text are also listed. Rules concerning the usage of loanwords in the Latin New Testament text, as far as they exist, are also sought for and summarized.
  Монография
 "Vulgata", чужди заемки, семито-хамитски заемки, гръцки заемки, други заемки; "Vulgate", loanwords, Greek loanwords, Semito-Hamitic loanwords, other loanwords
 Издадено
  21148
 Росен Миланов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/