Литературната география в обучението по география на страните – модели за паспорт на страна чрез художествени текстове.


Драганова-Стойкова, Тамара (2018) Литературната география в обучението по география на страните – модели за паспорт на страна чрез художествени текстове. Сб. от Годишна университетска научна конференция, Велико Търново, 14–15 юни 2018 г. Ред. И. Георгиева. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2018, с. 288-292. ISSN 2367-7481. Online e-book ISBN 978-619-7246-20-9


 Статията разкрива възможностите на литературната география за представянето на кратка характеристика на страна и определянето на нейните специфики. Художествената литература формира представи за природните, обществените и икономическите географски образи и е иновативен интердисциплинарен прочит в обучението за страните. Представени са два модела за паспорт на страна чрез художествени текстове. Представените модели са опит за разширяване на обучителния ракурс и провокиране на творческата интерпретативност при изучаването на страните.
  Статия
 училищно географско образование, география и икономика, литературна география, география на страните, паспорт на страна, географски образи, специфики, иновативен интердисциплинарен подход


Хуманитарни науки
Природни науки, математика и информатика
Социални, стопански и правни науки Педагогика
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Humanities
Natural sciences, mathematics and informatics
Social sciences, economic sciences and law Education
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  21140
 Тамара Драганова-Стойкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/