Ръководството за домашна работа в основното образование на Македония и домашната работа по география като образователна политика за усъвършенстване на неурочната самостоятелна работа.


Драганова-Стойкова, Тамара (2018) Ръководството за домашна работа в основното образование на Македония и домашната работа по география като образователна политика за усъвършенстване на неурочната самостоятелна работа. Сб. от Годишна университетска научна конференция, Велико Търново, 14–15 юни 2018 г. Ред. И. Георгиева. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2018, с. 274–287. ISSN 2367-7481. Online e-book ISBN 978-619-7246-20-9


 Статията представя концепцията на ръководство от дидактически указания за начина и формата на подготовка, планиране, задаване, реализиране и проверка на домашната работа на учениците в основното образование на Македония. Представен е ситуационен анализ на домашната работа по география по учебни програми и учебници. Представени са анализи и са изведени изводи за мястото и значението, ролята и обема, съдържанието и сложността, възможностите и проблемите при поставянето на домашните работи по география.
  Статия
 училищно географско образование, домашна работа, география, учебни програми, учебник по география, Македония, ръководство за домашна работа, ситуационен анализ


Хуманитарни науки
Природни науки, математика и информатика
Социални, стопански и правни науки Педагогика
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Humanities
Natural sciences, mathematics and informatics
Social sciences, economic sciences and law Education
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  21139
 Тамара Драганова-Стойкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/