Манипулативни стратегии, използвани при формирането на образа на публичната личност в таблоидните издания в България и Великобритания. Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. Велико Търново, 34 стр.


Кушева, Гергана (2017) Манипулативни стратегии, използвани при формирането на образа на публичната личност в таблоидните издания в България и Великобритания. Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. Велико Търново, 34 стр.


 
  Дисертация
 
 Под печат
  21138
 Гергана Кушева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/