За административните и икономическите методи на държавно управление.


Сивков, Цветан (2018) За административните и икономическите методи на държавно управление. Сб. доклади от кръгла маса на тема "Актуални проблеми на позитивното право в контекста на членството на Република България в Европейския съюз", Велико Търново, 12 декември 2017 г. Ред. кол. Янка Тянкова и др. Велико Търново: Фабер, 2018, с. 31-36. ISBN 978-619-00-0788-3, COBISS.BG-ID 1286608356


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  21132
 Цветан Сивков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/