Иновациите като предпоставка за устойчиво развитие на бизнеса, XX-та Международна научна конференция „Управление и устойчиво развитие“


Иванова, Мария (2018) Иновациите като предпоставка за устойчиво развитие на бизнеса, XX-та Международна научна конференция „Управление и устойчиво развитие“


 Общата стратегия за икономически растеж на бизнеса в България, базирана на знанието и развитието на иновационния потенциал е важна предпоставка за устойчиво развитие. Както на фирмено, така и на национално равнище иновациите не са независим процес. В страната са създадени или възстановени функциите на онези институции, които са основни за поддържане на иновационния потенциал на националната икономика. В тази статия си поставяме за цел да изясним значимата роля на иновациите като условие за устойчиво развитие на бизнеса. Задачите са свързани с определяне спецификата и обхвата на иновационната дейност и извеждане на насоки и препоръки за повишаване на ефективността от внедрените иновации. Иновациите и устойчивото развитие съществуват в неразривна връзка помежду си и взаймно се обуславят.
  Статия
 Иновации, Устойчивост, Връзка, Бизнес, Потенциал
 Под печат
  21115
 Мария Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/