Развитие на управленските функции - исторически преглед


Пенчев, Пенчо (2015) Развитие на управленските функции - исторически преглед "Индустриален мениджмънт", брой 2/2015, Технически университет, София, 2015


  Управленските функции са фундаментът на управленския процес. Те са основната форма на всяко управленско въздействие и ефективността на една организация пряко зависи от правилното им практическо прилагане и от доброто познаване на тези фукции от страна на мениджърите. В тази връзка, разкриването на тяхната същност в исторически план подчертава тяхното значение за всяка управленска технология и доказва тяхното съществуване от зората на човешката цивилизация до наши дни.
  Статия
 Управленски функции, еволюция, донаучен период, научен период
 Издадено
  21109
 Пенчо Пенчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/