ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ И УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЛАСТТА


Пенчев, Пенчо (2018) ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ И УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЛАСТТА МЕЖДУНАРОДНА КРЪГЛА МАСА: „СТАТУКВО, ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПРОМЕНИ В ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ“, 11 юни 2018 г., Нов български униреврситет, София


 Областният управител реализира политиката на изпълнителната власт в рамките на областта, като осъществява определени организационни и административно-контролни функции. Той е едноличен орган на изпълнителната власт и осигурява съответствие между националните и местните интереси. Вменените правомощия на областния управител са посочени в над 60 специални закона и в над 40 подзаконови нормативни акта. В този материал са изведени някои възможности за подобряване на неговата управленска дейност. Първата е свързана с факта, че за заемането на тази позиция не съществуват конкретни изисквания. Ето защо сме обосновали необходимостта от знания, умения и компетентности, които той трябва притежава. Втората възможност за усъвършенстване на работата на областния управител е свързана с необходимостта от стратегическо мислене, което е предпоставка за стратегическото развитие на обектите на управление. Във връзка с това предлагаме да се промени системата за заемане на позицията, като се премине от назначаемост към изборност. При посочване на възможности за усъвършенстване управленската дейност на областния управител сме се ръководили единствено от практическия опит при постигане на еднопосочност между различните видове интереси – национални и местни.
  Статия
 областен управител, областна администрация, област, изборност, назначаемост
 Под печат
  21107
 Пенчо Пенчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/