Възможно ли е да се реализира концепцията "Устойчиво развитие"?


Пенчев, Пенчо (2017) Възможно ли е да се реализира концепцията "Устойчиво развитие"? Годишник СА "Д. А. Ценов" том CXX, 2017.ISSN 0861-8054, с. 69-121.


 
  Студия
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  21105
 Пенчо Пенчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/