Високата производителност на труда – средство за реализиране на цел 8 от Целите за устойчиво развитие


Пенчева, Пламена (2018) Високата производителност на труда – средство за реализиране на цел 8 от Целите за устойчиво развитие XX-та Международна научна конференция „Управление и устойчиво развитие“


 В новата Програма за развитие след 2015 г., озаглавена „Да преобразим света: Програма до 2030 г. за устойчиво развитие” са включени 17 цели и 169 подцели. Цел 8 е свързана с насърчаване на устойчив и включващ икономически растеж, пълна и продуктивна заетост и достойна работа за всеки. Тази цел е изключително трудна за достигане, предвид това, че едини от проблемите, стоящи пред съвременната икономика са ниската производителност на труда, високата безработица и ниското заплащане. Целата на доклада е да формулира конкретни възможности за постигане на висока производителност на труда на национално ниво, които да могат да бъдат прилагани и на световно равнище и ще спомогнат до реализране на цел 8 от Целите на устойчиво развитие. Тази цел ще бъде реализирана посредством направата на анализ и оценка на производителността на труда в България и в един от най-добре развитите й отрасли – пивоварната промишленост. За целта ще бъде анализирана информация от Националният статистически институт, а също така ще бъдат направени и изчисления за установяване равнището на производителността на труда. На база на направените изчисление и анализ и оценка ще бъдат предложени конкретни възможности за повишаване производителността на труда.
  Статия
 устойчиво развитие, производителност на труда, повишаване на националната производителност на труда.
 Под печат
  21097
 Пламена Пенчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/