Изследване процеса на интеграция в областните администрации от Северен централен район на Република България


Пенчева, Пламена (2018) Изследване процеса на интеграция в областните администрации от Северен централен район на Република България Международна кръгла маса по повод 25-тата годишнина на програмата по публична администрация


 Пред организациите от публичния сектор стоят за преодоляване различни предизвикателства. Глобализацията, задълбочаващото се усещане за липса на справедливост, извършването на промени и внедряване на иновации, необходимостта от добавяне на стойност към дейности, продукти и хора, повишаване на доверието в институциите, са само част от проблемите, които стоят за пред публичния сектор. Тяхното успешно решаване може да стане много по-лесно посредством обединяването на усилията между различни субекти, които могат да имат принос за това. В настоящия доклад се разглежда процеса на интеграция, като една от възможностите посредством, които областните администрации в Република България биха могли да добавят стойност към своя институционален капацитет.Представят се резултатите от проведено изследване за равнището на интеграция в областните администрации от Северен централен район.
  Статия
 областна администрация, интеграция, процеси проблеми, усилия.
 Под печат
  21096
 Пламена Пенчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/