Смесени форми на обучение - иновативен подход за преподаване и обучение във висшите училища


Георгиева-Лазарова, Стоянка (2019) Смесени форми на обучение - иновативен подход за преподаване и обучение във висшите училища – Педагогика, бр. 1/2019, Volume 91, Number 1, 2019, с. 17-32, ISSN 0861 – 3982 (Print) ISSN 1314 – 8540 (Online) Индексирано в Web of Science Core Collection, ERIH PLUS, CEEOL, EBSCOhost, Google Scholar, Primo, ExLibris, Sociological Abstracts, ИНИОН – РАН, Philosopher’s Index.


  През последните години смесеното обучение все по-бързо се раз - пространява в областта на образованието в световен мащаб. Идеята изглежда привлекателна, тъй като позволява да се запазят традиционните форми на обу - чение, получени в резултат на трупан педагогически опит от векове, и наред с това могат да се използват богатите образователни функции на новите техно - логии. В статията е споделен опит с прилагане на смесени курсове за обучение във Великотърновски университет.
  Статия
 blended learning


Хуманитарни науки
Социални, стопански и правни науки Педагогика

Humanities
Social sciences, economic sciences and law Education

 Издадено
  21095
 Стоянка Георгиева-Лазарова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/