Смесени форми на обучение - иновативен подход за преподаване и обучение във висшите училища


Георгиева-Лазарова, Стоянка (2019) Смесени форми на обучение - иновативен подход за преподаване и обучение във висшите училища – Педагогика, бр. 1/2019, Volume 91, Number 1, 2019, с. 17-32, ISSN 0861 – 3982 (Print) ISSN 1314 – 8540 (Online) Индексирано в Web of Science Core Collection, ERIH PLUS, CEEOL, EBSCOhost, Google Scholar, Primo, ExLibris, Sociological Abstracts, ИНИОН – РАН, Philosopher’s Index.


  През последните години смесеното обучение все по-бързо се раз - пространява в областта на образованието в световен мащаб. Идеята изглежда привлекателна, тъй като позволява да се запазят традиционните форми на обу - чение, получени в резултат на трупан педагогически опит от векове, и наред с това могат да се използват богатите образователни функции на новите техно - логии. В статията е споделен опит с прилагане на смесени курсове за обучение във Великотърновски университет.
  Статия
 blended learning


Хуманитарни науки
Социални, стопански и правни науки Педагогика

Humanities
Social sciences, economic sciences and law Education

 Издадено
  21095
 Стоянка Георгиева-Лазарова

1. Цитат на 443 в - Алексиева М. и М. Петкова Практическото обучение във Великотърновския университет в условия на извънредна ситуация. Сб. "Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорт" СУ "Св. Климент Охридски" София, 2020. Ред. проф. д-р Анжелина Янева, с. 438 - 446 ISSN: 1314-2275 COBISS.BG-ID - 1247245284

2. Цитат на стр. 122 в Симеонов Д. (2020) Великотърновската Алма матер по пътя на е-образованието. Сб. научни доклади от Осмата национална конференция "Електронното обучение във висшите училища", УИ "Св. Климент Охридски", с. 118-125. ISBN 978-954-07-5028-6

3. Цитат на стр. 158 - Алексиева М. и М. Борукова ОБУЧЕНИЕТО ПО БАСКЕТБОЛ НА СТУДЕНТИ ОТ ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ И НАЦИОНАЛНАТА СПОРТНА АКАДЕМИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ. Педагогически алманах, Брой 2, 2020, стр. 157-168. ISSN: 2367-9360 (Online) ISSN: 1310-358Х (Print) http://journals.uni-vt.bg/almanac/bul/vol28/iss2/7

4. Цитат на стр. 99 от МАРЧЕВА-ЙОШОВСКА П. (2020) Дистанционното обучение в подкрепа студентите от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ по учебната дисциплина „Приобщаващо образование“. В сб. докл. на МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ПЕДАГОГИЧЕСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ – ТРАДИЦИИ И СЪВРЕМЕННОСТ", Сборник доклади. Научни рецезенти: проф. дн Венка Кутева-Цветкова, проф. д-р Маринела Михова. Велико Търново: Педагогически факултет, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 20 - 21.11.2020 г.,с. 96 - 107. Велико Търново. ISSN: 2534-9317.COBISS.BG-ID 1288420836

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/