Перпспективи пред амбициите на Турция в широката Черноморска зона


Бузов, Вихрен (2017) Перпспективи пред амбициите на Турция в широката Черноморска зона Сб. "Европа: Глобални заплахи и интегрирана сигурност. Сигурност в Черноморския регион", Изд. Научно-технически съюз по машиностроене "Индустрия 4.0", Конференция, НБУ, с.320-326, ISBN 978-619-7383-07-02


 Какви са перспективите за амбициите на Турция в широката Черноморска зона? Тя се стреми към предотвратяване на кюрдска държава до нейните граници, към превръщането си в енергиен и икономически център и в лидер на мюсюлманските страни в региона. В доклада е подложена на критика политиката на ЕС и са анализирани причините за големите промени в турската геополитическа стратегия след неуспешния опит за преврат от 15.07.2016 г. Те доведоха нашата южна съседка до намирането на по-добри позиции за защита на нейните национални интереси. What are the perspectives for realization of the ambitions of Turkey in the Broad Black Sea region? This country is seeking to prevent the creation of a Kurdish state close to its borders and to find a way to its transformation in a powerful energy and economic centre and a leader of the Muslim countries in the Black Sea region. The politics of the EU towards Turkey is criticized in the paper and some conclusions are grounded on the reasons for the great changes of the Turkish geopolitical strategy after the unsuccessful coup from 15.07.2016. They have led our south neighbour country to finding better positions to protect its national interests.
  Статия
 Турция, широка Черноморска зона, сигурност; Turkey, Broad Black Sea Region, security


Социални, стопански и правни науки Политически науки

Social sciences, economic sciences and law Political Sciences

 Издадено
  21092
 Вихрен Бузов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/