Традиционната детска песенно-игрова култура в предучилищното музикално възпитание


Петкова-Марчевска, Славка (2018) Традиционната детска песенно-игрова култура в предучилищното музикално възпитание Велико Търново, изд. Дар РХ, 2018, 183 с., ISBN 978-954-9489-64-4


 Насочването към детската народна песенно-игрова култура е плод на дългогодишни търсения на по-подходящ и по-ефективен начин за музикалното възпитание на децата, отколкото е сега съществуващата система в детските градини. В изследванията на фолклористи, етномузиколози и етнопедагози, се очертава традиционната детска песенно-игрова култура като усъвършенствана в продължение на столетия, оптимална за развитието и възпитанието на децата система, доказала своето успешно действие при поколения наред. Безспорно е, че предложението за въвеждане на детската песенно-игрова култура не може да означава децата в детската градина да пеят и играят точно както някога в традиционния бит. В институционалното предучилищно образование не е възможна такава реконструкция на някогашната култура. Това, което предлагаме е нов модел, ориентиран по принципите на функциониране на българската традиционна детска песенно-игрова култура, целта на който е да възпроизвежда стимулите за активност и да достигне високата резултатност на традиционната система за възпитание, значима част от която е детската песенно-игрова култура: - включващ компонентите на синкретичното цяло, - принципите на предаване на традиционната детска култура, - адаптиращ конкретните форми на осъществяване в условията на детската градина, - съхраняващ ценностите и въздействието ѝ върху развитието, социализацията на децата, както и инкултуризацията им в руслото на българската традиционна култура.
  Монография
 
 Издадено
  21089
 Славка Петкова-Марчевска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/