Относно някои основни теоретични аспекти на предприемачеството в образованието. Сб. от международна научна конференция, Велико Търново, ноември 2017. Велико Търново: "Ай енд Би", 2017


Симеонова, Катя (2017) Относно някои основни теоретични аспекти на предприемачеството в образованието. Сб. от международна научна конференция, Велико Търново, ноември 2017. Велико Търново: "Ай енд Би", 2017 Велико Търново


 Стаята представя теоретични акценти върху съвременното тълкуване на предприемачеството, екипното му начало, обучението по предприемачество в процедурно отношение. Изтъква се създаването на стойност като ядро в процеса на формиране на предприемчивост.
  Доклад
 предприемачество, образование, аспекти
 Под печат
  21084
 Катя Симеонова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/