Бюджетните разходи като предпоставка за ефективна иновационна политика в публичния сектор.


Йорданова, Даниела (2018) Бюджетните разходи като предпоставка за ефективна иновационна политика в публичния сектор. Международна кръгла маса на тема: „Статукво, предизвикателства и промени в публичната администрация”, Нов български университет, 11 юни 2018 г. София. Годишник на департамент „Администрация и управление“ т. 3, 2018, с.340-359, ISSN 2603-297X (Online)


 Динамиката на бюджетните разходи оказва съществено влияние върху резултатите от публичния сектор, като те се явяват и предпоставка за ефективна иновационна дейност. Бюджетните разходи касаят ефективността на публичния сектор и на услугите, които администрациите предоставят на гражданите. По този начин чрез бюджетните разходи е възможно да се определят приоритетите относно иновационната дейност по социално-икономически цели.
  Доклад
 бюджетни разходи, иновационна дейност, публичен сектор


Социални, стопански и правни науки Администрация и управление

Social sciences, economic sciences and law Administration and Management

 Издадено
  21083
 Даниела Йорданова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/