Ефективно управление на организационните кризи – има ли универсален модел?


Йорданова, Даниела (2018) Ефективно управление на организационните кризи – има ли универсален модел? Сборник с доклади от Международна научна конференция „Истини и лъжи за факти, новини и събития“, посветена на 130-годишнината от създаването на Библиотеката и Европейската година на културното наследство, 24-25 април 2018 г., Изд. Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе, Т. 2, с.113-123. ISBN 978-619-7404-04-3, COBISS.BG-ID: 1287656676


 Управлението на кризи е критичен момент в развитието на организацията. Неефективното им управление може да доведе до сериозно увреждане на заинтересованите страни и загуби за организацията. Управлението на кризи е ефективно, когато организацията е в състояние да поддържа или възстанови основните си дейности, загубите са сведени до минимум, поуките са взети под внимание при бъдещи кризисни ситуации. Целта на настоящият доклад е да се представят критериите за ефективно управление на организационните кризи и има ли универсален модел за тяхното управление.
  Доклад
  организационни кризи, модел за управление


Социални, стопански и правни науки Администрация и управление

Social sciences, economic sciences and law Administration and Management

 Издадено
  21082
 Даниела Йорданова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/