Кредитен риск във фирмата – предпоставка за криза.


Йорданова, Даниела (2018) Кредитен риск във фирмата – предпоставка за криза. XX-та Международна научна конференция „Управление и устойчиво развитие”, Юндола, 23-25 март 2018 г.


 Целта на доклада е да се представят аспектите по отношение на кредитния риск, който е част от финансовото управление на фирмата. Ключов проблем за управлението на кредитния риск е контролирането на този риск. Мениджмънтът трябва да е наясно със специфичните инструменти за анализ на кредитоспособността и платежоспособността на фирмата. От това зависи нейната финансова стабилност.
  Доклад
 кредитен риск, криза


Социални, стопански и правни науки Администрация и управление

Social sciences, economic sciences and law Administration and Management

 Под печат
  21081
 Даниела Йорданова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/