Изчерпването на идеологиите и проектите за бъдещето


Бузов, Вихрен (2017) Изчерпването на идеологиите и проектите за бъдещето "Политики на развитие в България и на Балканите" [Development Policies in Bulgaria and on the Balkans], УИ "Св. св. Кирил и Методий", Сборник статии от Първата научна конференция "Трансгранично сътрудничество и политики на развитие в България и на Балканите" [Proceedings of International Conference],с. 21-32, ISBN 978-619-208-139-3


 В статията е аргументирана тезата за изчерпването в днешния свят на традиционните политически идеологии – либерализъм, консерватизъм, марксизъм, социализъм и замяната им с проект за глобална власт на елита. На последния може да противостои обединяването на националните държави в защита на техния суверенитет. In the paper is justified the thesis that at present there is a process of exhaustion of all traditional political ideologies – liberalism, conservatism, marxism, socialism, which have been changed by a project for a global power of the elite. The latter project could be weakened by a reunification of national states in defense of their sovereignty.
  Статия
 политически идеологии, проекти за бъдещето, космополитизъм; political ideologies, projects for future, cosmopolitanism


Хуманитарни науки Философия

Humanities Philosophy

 Издадено
  21077
 Вихрен Бузов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/