Представи за Аз-а в психодинамичните и трансперсонални теории за личността: сходства и различия.


Йонкова, Красимира (2018) Представи за Аз-а в психодинамичните и трансперсонални теории за личността: сходства и различия. В: Библиотека "Диоген" Книга "Психология" Личност и глобализация. Ред. И. Стоянов. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2018, 26 (1), с. 9-25. ISBN 978-619-208-153-9


 Извършен е аналитико-интерпретативен анализ с цел защита на тезата, че въпреки времевите и концептуални различия в основните принципи на психодинамичните и трансперсоналните възгледи, се идентифицира интегриране на психодинамичните в трансперсонални, които насочват фокуса на личната екзистенция към по-висшите нива на човешката индивидуалност.
  Статия
  Аз, психодинамика, трансперсонализъм, теория за личността
 Издадено
  21070
 Красимира Йонкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/