Музиката на срещите в разказите на Йордан Йовков. – Музика у култури срба и бугара. Музиката на културата на сърби и българи. Зборник радова.Ниш. Издавачки центар Филозофски факултет. ISBN 978-86-7379-474-7. с.91-99.


Радев, Радослав (2018) Музиката на срещите в разказите на Йордан Йовков. – Музика у култури срба и бугара. Музиката на културата на сърби и българи. Зборник радова.Ниш. Издавачки центар Филозофски факултет. ISBN 978-86-7379-474-7. с.91-99. Ниш, Р Сърбия


 В статията се осмисля естетиката на срещите между героите от разказите на Йордан Йовков, чрез които се открива българския начин на мислене. Развита е идеята, че Йовков представя срещите като възможност героите да се творят сами чрез гледане и виждане. За тази цел той използва особеностите на устната реч, за да предаде повече ритъм, колорит, драматизъм и музика в разказа.
  Статия
 гледане, виждане, мислене, музика, съзвучие, добро, зло, гледна точка, природа
 Издадено
  21068
 Радослав Радев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/