КОНЦЕПУАЛЕН МОДЕЛ ЗА ЕФЕКТИВЕН МЕНИДЖМЪНТ НА ПОРТФЕЙЛ ОТ ПРОЕКТИ


Димитрова, Ваня (2018) КОНЦЕПУАЛЕН МОДЕЛ ЗА ЕФЕКТИВЕН МЕНИДЖМЪНТ НА ПОРТФЕЙЛ ОТ ПРОЕКТИ International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congresses Series-Tekirdağ/Turkey о


 Съвременният свят, силно повлиян от непрекъснато променящата се среда, обуславя необходимостта организациите да реагират на изискванията за промяна, както по отношение продължителността на цикъла за разработване на нови продукти и услуги, така за развитието на конкурентните си предимства. И тъй като подходът за осигуряване на продуктивността, чрез ефективно управление на рутинните операции в устойчива организационна структура, не е в състояние да отговори на изискванията в среда с висока степен на неопределеност или ограниченост на ресурсите, все по-актуален и налагащ се е подходът за управление на промяната чрез проекти. Наред със знанията и уменията в областта на класическата управленска наука (финанси, счетоводство, стратегическо управление и т.н.), съвременните мениджъри следва да формират способност за проектно управление. Още повече, че управлението на портфолиото от проекти в рамките на проектно-ориентираната организация е сравнително ново управленско умение, изискващо специфичен управленски процес и методи. Управлението на проектното портфолио се свързва с използването на съвкупност от знания, техники и методи, които подпомагат реализацията на организационната стратегия чрез комплекс от интегрирани проекти. Това провокира нашите научни търсения към анализ на съществуващите и съвременните подходи, позволяващи под внимание да се отразят реалните възможности, синергиите и канибализма в задачите за подбор на проекти и комплектността на ресурсите, когато те се разпределят между проектите в портфейла. Това определя и целта на настоящата публикация, с която да се представи концептуален модел за ефективен мениджмънт на портфейл от проекти.
  Доклад
 мениджмънт; проектно управление; управление на портфейл от проекти
 Под печат
  21064
 Ваня Димитрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/