Conceptual model for effective project portfolio management


Димитрова, Ваня (2018) Conceptual model for effective project portfolio management IBANESS Proceedings of International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, University of Agribusiness and Rural Development/Bulgaria University "St. Kliment Ohridski" Faculty of Economics/Macedonia IBANESS, Tekirdag, Turkey, 2018,Volume II, p. 552-561 ISBN: 978-605-67281-1-2


 Съвременният свят, силно повлиян от непрекъснато променящата се среда, обуславя необходимостта организациите да реагират на изискванията за промяна, както по отношение продължителността на цикъла за разработване на нови продукти и услуги, така за развитието на конкурентните си предимства. И тъй като подходът за осигуряване на продуктивността, чрез ефективно управление на рутинните операции в устойчива организационна структура, не е в състояние да отговори на изискванията в среда с висока степен на неопределеност или ограниченост на ресурсите, все по-актуален и налагащ се е подходът за управление на промяната чрез проекти. Наред със знанията и уменията в областта на класическата управленска наука (финанси, счетоводство, стратегическо управление и т.н.), съвременните мениджъри следва да формират способност за проектно управление. Още повече, че управлението на портфолиото от проекти в рамките на проектно-ориентираната организация е сравнително ново управленско умение, изискващо специфичен управленски процес и методи. Управлението на проектното портфолио се свързва с използването на съвкупност от знания, техники и методи, които подпомагат реализацията на организационната стратегия чрез комплекс от интегрирани проекти. Това провокира нашите научни търсения към анализ на съществуващите и съвременните подходи, позволяващи под внимание да се отразят реалните възможности, синергиите и канибализма в задачите за подбор на проекти и комплектността на ресурсите, когато те се разпределят между проектите в портфейла. Това определя и целта на настоящата публикация, с която да се представи концептуален модел за ефективен мениджмънт на портфейл от проекти.
  Доклад
 мениджмънт; проектно управление; управление на портфейл от проекти
 Издадено
  21064
 Ваня Димитрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/