НАУЧНО ЗНАНИЕ В ОБЛАСТТА НА СИГУРНОСТТА – ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ


Димитрова, Ваня (2018) НАУЧНО ЗНАНИЕ В ОБЛАСТТА НА СИГУРНОСТТА – ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ International conference on High Technology for Sustainable Development HiTECH, Technical University of Sofia


 Университетското образование, особено в магистърските и докторски програми, е немислимо без активна научноизследователска дейност. Трябва да се стимулира въвеждането на нови интердисциплинарни научни дисциплини, както и да се използува капацитетът на неуниверситетските изследователски организации при подготовката на млади учени. България трябва да положи значителни усилия за промяна на ситуацията в системата за сигурност, чрез повишаване на интереса към научноизследователска дейност във висшите училища, за създаване на условия за усвояване на съвременни знания от младото поколение и подготовка на новата генерация учени.
  Доклад
 education; science, security
 Под печат
  21063
 Ваня Димитрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/