Връзката на специализирания софтуер с хотелските операции


Димитрова, Ваня (2018) Връзката на специализирания софтуер с хотелските операции INTERNATIONAL CONFERENCE INFORMATION TECHNOLOGIES AND MANAGEMENT, Riga, Latvia


 Настоящият доклад има за цел да представи и анализира мястото на специализираните софтуери в дейността на хотелските обекти и ролята им за постигане на ефективни хотелски операции. Разгледани са фактори при избора на софтуер, задачите, които следва да решат хотелските софтуери, както и принципите, по които следва да бъдат създадени. В рамките на доклада са идентифицирани и представени хотелските софтуери, предлагани на българския пазар и пазарния им дял по видове.
  Доклад
 специализиран софтуер, хотелски операции, ефективност
 Под печат
  21062
 Ваня Димитрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/