The Future of Hospitality Management: Where Specialized Software and Hotel Operations Meet


Димитрова, Ваня (2018) The Future of Hospitality Management: Where Specialized Software and Hotel Operations Meet 16th International conference Information, technologies and Management, 2018, ISMA University, Riga, p. 146 – 147, ISSN 1691-2489


 Настоящият доклад има за цел да представи и анализира мястото на специализираните софтуери в дейността на хотелските обекти и ролята им за постигане на ефективни хотелски операции. Разгледани са фактори при избора на софтуер, задачите, които следва да решат хотелските софтуери, както и принципите, по които следва да бъдат създадени. В рамките на доклада са идентифицирани и представени хотелските софтуери, предлагани на българския пазар и пазарния им дял по видове.
  Доклад
 специализиран софтуер, хотелски операции, ефективност
 Издадено
  21062
 Ваня Димитрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/