Factors, influencing hotel industry


Димитрова, Ваня (2017) Factors, influencing hotel industry Knowledge – international journal scientific papers”, Thessaloniki, Greece, vol. 19.1


 Векът, в който живеем, се отличава се с редица предизвикателства, провокирани от динамичните процеси на съвременната обществено-икономическа среда, както и от всички процеси протичащи в глобален мащаб. Туризмът, в частност хотелиерството, е индустрия, която е подвластна на всички тези процеси, които засягат различни сфери на дейност. Хотелиерството е основна туристическа дейност, участваща във формирането и реализирането на туризма, която има определящо място и роля за осигуряване престоя на туристите при техните почивки, екскурзии, бизнес пътувания, дневни визити, участия в културни прояви, форуми и други пътувания. В много страни хотелиерството е важен източник на доходи с голямо социално-икономическо значение за тяхното развитие. В настоящето изследване се разглеждат външните и вътрешни фактори на средата,оказващи влияние върху хотелиерството.
  Доклад
 хотелиерство, дестинация, фактори, туристически ресурси
 Издадено
  21060
 Ваня Димитрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/