„Слуховото и музикално-слухово възпитание на децата от 3 до 7 години, като етапи към пълноценно музикално възприемане”


Петкова-Марчевска, Славка (2004) „Слуховото и музикално-слухово възпитание на децата от 3 до 7 години, като етапи към пълноценно музикално възприемане” Сб. "Образование и изкуство", том II, гр. Шумен, 2004, ISBN 954-577-216-6


 От сложния и продължителен процес на музикалното възприемане се отделят тези негови компоненти, които са проблемни за децата от 3 до 7 години. Изследват се причините, обуславящи съществуването на тези проблеми. Обосновава се необходимостта от целенасочено слухово и музикално-слухово възпитание, с оглед особеностите на посочената възраст и съвременната музикално-рецепционна ситуация. Определят се задачите за осъществяване на слухово и музикално–слухово възпитание на децата, като подготвителни ета
  Доклад
 музикално възприемане, слухово и музикално-слухово възпитание
 Издадено
  2106
 Славка Петкова-Марчевска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/