Using the PERT method in project management


Димитрова, Ваня (2017) Using the PERT method in project management International scientific and practical conference, St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo


 За ефективното управление на проект трябва да имаме модел. Негови елементи се явяват дейностите, които се изпълняват в течение на инвестиционната фаза, и ресурсите, които са необходими, за да се извършват дейностите. Моделът трябва да бъде достатъчно прост, така че разходите за разработването и експлоатация му, да са несъществени спрямо прогнозните разходи за проекта
  Доклад
 project, management, evaluation, method
 Издадено
  21055
 Ваня Димитрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/