Умението на студентите да управляват ефективно времето си


Димитрова, Ваня (2017) Умението на студентите да управляват ефективно времето си Сборник Доклади на международна научна и техническа конференция “Инженерство.Технология.Образование. Сигурност“, НВУ "Васил Левски


 В настоящата статия са описани най-разпространените методи за ефективно управление на времето. Направен е опит за анализ на умението на студентите да управляват ефективно времето си. Използван е анкетен метод на проучване чрез онлайн инструменти за изследване. Таргет групата са студенти в редовна форма на обучение, който отговарят на тематичната анкета. Направени са изводи и препоръки на базата на проучените резултати.
  Статия
 УПРАВЛЕНИЕ НА ВРЕМЕТО, ЕФЕКТИВНОСТ, АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ, АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ
 Издадено
  21053
 Ваня Димитрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/