”Професионалната подготовка на музикалните педагози и способността им за адаптация към съвременните форми на рецепция”


Петкова-Марчевска, Славка (2004) ”Професионалната подготовка на музикалните педагози и способността им за адаптация към съвременните форми на рецепция” В: "Образование и изкуство", том II, гр. Шумен, 2004, ISBN 954-577-216-6


 Дълго време масовото музикално възпитание се реализираше без промени, а музикалните педагози не забелязваха новите явления в рецепционните практики извън училището. Преподавателите обаче трябва добре да познават не само европейската и българската класическа музика, а и фолклора, както и различните стилове популярна музика. Тяхна е отговорността да създадат критерии у децата за ориентация в социалната функция и художествената стойност на отделните стилове и жанрове музика. Продължаващото образова
  Доклад
 -
 Издадено
  2105
 Славка Петкова-Марчевска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/