„Слуховото възпитание и възприемането на музика в предучилищна възраст”


Петкова-Марчевска, Славка (2004) „Слуховото възпитание и възприемането на музика в предучилищна възраст” В: Юбилеен сб. „120 години предучилищно възпитание”, гр. В. Търново, 2004, ISBN 954-439-796-5


 В доклада се обосновава необходимостта от целенасочено и системно слухово възпитание на децата в детската градина, което да интегрира музикално-слуховата, речево–интонационната и слухово–познавателна активност на децата, при опознаването на околната среда. Анализира се връзката на слуховото възпитание и способността за възприемане на музика от децата в ранна и предучилищна възраст, както по отношение на физическите характеристики на звука, така и в естетическото преживяване на звуковата картина.
  Доклад
 Слухово възпитание, музикално-слухова, речево–интонационна, слухово–познавателна активност на децата
 Издадено
  2104
 Славка Петкова-Марчевска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/