Проучване ролята на винения туризъм за устойчивото развитие на районите за производство на регионално вино в България (Дунавски и Тракийски)


Горанова, Пенка (2018) Проучване ролята на винения туризъм за устойчивото развитие на районите за производство на регионално вино в България (Дунавски и Тракийски) Алманах научни изследвания, том 25, АИ-Ценов Свищов


 Основната цел на студията е да проучи ролята на винения туризъм за устойчивото регионално развитие на Северния (Дунавски) и южния (Тракийски) лозаро-винарски райони.
  Студия
 маркетингова стратегия, винен туризъм, промоционална политика
 Издадено
  21037
 Пенка Горанова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/