Книга за учителя по музика за 3.клас


Марчева, Пенка (2018) Книга за учителя по музика за 3.клас Издателство Булест 2000, София, 127 с. ISBN 978-954-18-1261-7, COBISS.BG-ID 1287493604


 Освен годишното разпределение и учебната програма, в книгата за учителя по музика за 3. клас са включени методически бележки към всеки урок. Те са направени изцяло за улеснение на учителя, тъй като са представени с помощта на макет на всяка страница и кратко пояснение към задачите.За улесенение на учителите, методическите бележки съдържат отговорите на задачите, които се очакват от децата . Включени са също синтезирани описания на дейностите в часа, обосноваване на целта на задачите във всеки урок. В методическите бележки могат да бъдат намерени насоки за провеждане на игри, отработване на звукови картини и ритмични съпроводи. В книгата на учителя се съдържат и нотните текстове на разучаваните песни, което създава възможност за изпълнение на инструменталния съпровод от учителя.
  Учебник / Учебно помагало
 книга за учителя, музикалнообразователен процес, треди клас, методически насоки, учебна програма, годишно разпределение
 Издадено
  21028
 Пенка Марчева

1. Popova,Ts.& N.Kroteva, New educational paradigma and state standards music education in elementary school, International Journal KNOWLEDGE, Institute of Knowledge Management, Scientific Papers Vol.28.3, Education - Knowledge in Practice, Skopije, 2018, EBSCO HOST Global Impact&Quality Factor 1.322 (2016), ISSN 1857-923X (for e-version), ISSN 2545-4439 (for printed version),p.1047.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/