”Промените в рецепционните практики и необходимостта от непрекъснато образование на музикалните педагози”


Петкова-Марчевска, Славка (2002) ”Промените в рецепционните практики и необходимостта от непрекъснато образование на музикалните педагози” Сп. Педагогически алманах, бр.3-4, гр. В. Търново, ISSN 1310-358X


 Заставайки очи в очи с реалностите в съвременната музикална ситуация, трябва да направим неприятната констатация, че музикалните педагози с повече от шест – седем години стаж имат нужда от допълнителни образователни курсове, което с още по голяма сила важи за завършилите преди тях. Непрекъснатото образование на музикалните педагози, обусловено от динамичните промени в масовата музикално-рецепционна практика, може да се осъществява в различните тематични области (посочени в статията), така че те
  Статия
 -
 Издадено
  2102
 Славка Петкова-Марчевска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/