Основи на приобщаването и интеграцията в българското образование. (Проект за мониторингово изследване). Берлин: GlobeEdit, 200 с., ISBN 978-613-8-24126-3 (Второ преработено издание).


Нунев, Йосиф (2018) Основи на приобщаването и интеграцията в българското образование. (Проект за мониторингово изследване). Берлин: GlobeEdit, 200 с., ISBN 978-613-8-24126-3 (Второ преработено издание). Берлин, Германия


 Монографията има за свой фокус образованието на децата и учениците от етническите малцинства и тяхното място както при практическата реализация на приобщаващото образование, така и в процеса на образователната интеграция, като се прави опит да се намерят точките на пресичане между тях – от една страна, доколко двата подхода в образованието се припокриват и си приличат, а от друга страна се търсят разликите между тях – дотолкова, доколкото ни позволяват разработените теоретически постановки и нормативни документи за тях, споделените положителни практики и не на последно място собствения опит. Монографията е второ преработено издание на издадената през 2017 г. книга със заглавие "Педагогически аспекти на приобщаването и интеграцията в българското образование". Преработването се наложи поради промяна на Наредбата за приобщаващо образование и доработката на анкетните карти на базата на тяхното частично апробиране.
  Монография
 приобщане, приобщаващо образование, интеграция, образователна интеграция, интеркултурно образование, мониторинг
 Издадено
  20999
 Йосиф Нунев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/