“Възприемането на музика в началото на XXI век – промени и проблеми”


Петкова-Марчевска, Славка (2002) “Възприемането на музика в началото на XXI век – промени и проблеми” Сб. "Детето на XXI век", гр. В. Търново


 В представеното изследване се прави анализ на основните параметри на промените в слушателската практика, които са следствие на усъвършенстването на звукозаписната и звуковъзпроизвеждаща техника и употребата на нови начини за масово разпространение на музика. Посочва се не само положителното, но и отрицателно въздействие на тези промени. Дават се конкретни препоръки за преодоляване на отрицателните последствия в музикалното развитие на децата.
  Статия
 -
 Издадено
  2099
 Славка Петкова-Марчевска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/