Музиката като компонент на рекламния текст


Бонджолова, Валентина (2018) Музиката като компонент на рекламния текст Музика у култури срба и бугара/ Музиката в културата на сърби и българи. Ред. Гордана Ђигић. Съст. Маjа Вукић. Ниш: Филозофски факултет, 2018. 29-42. ISBN 978-86-7379474-7.


 Въпросът за присъствието на музиката като компонент на рекламния текст е част от темата за връзките между изкуството и рекламата. В статията се представят и анализират начините за включване на музиката в текста на печатната реклама, сред които основните са визуализиране на музикални изпълнители и инструменти, както и на елементи от нотописа. Във вербалния компонент присъствието ѝ се регистрира чрез употребата на лексикални единици от семантичното поле „Музика” в пряко и в преносно значение. Разглеждат се също графични оказионализми и други форми на езикова игра, при които се използват музикални символи. Всички посочени начини за включване на музиката в печатната реклама се стремят по асоциативен път да компенсират липсата на аудиореда, който е съществен компонент при останалите канали за разпространение на рекламни текстове.
  Статия
 музика, реклама, печатна реклама, лексика, полисемия
 Издадено
  20986
 Валентина Бонджолова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/