За възвратността в българския език (О возвратности в болгарском языке).


Иванова, Верка (2017) За възвратността в българския език (О возвратности в болгарском языке). Славянские етносы, языки и культуры в современном мире. Материалы IV Международной научно-практической конференции, посвященной 60-летию филологического факультета БашГУ (г. Уфа, 12 - 13 декабря 2017 г.). Редакционная коллегия: д-р филол. наук. профессор О. П. Касымова (отв. ред.); д-р филол. наук. профессор В. Л. Ибрагимова; д-р филол. наук. профессор Л. А. Сергеева. Уфа: РИЦ, с. 71 - 77. ISBN 978-5-7477-4553-7


 Целта на статията е да се синтезират и обобщят, доколкото позволява ограничеността на обема ѝ, в теоретичен план различните мнения относно функциите на двете клитики "се" и "си" в приглаголна употреба. Основната задача на това изследване е да покаже, че разногласията по този въпрос в българската лингвистика произтичат от различните гледища при изясняването на статуса на "се" и "си" – семантично, синтактично, морфологично, които обуславят двата подхода при интерпретацията на дискусионни езиковедски въпроси – формален и функционално-семантичен.
  Доклад
 функции на клитиките "си" и "се"
 Издадено
  20980
 Верка Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/