“Музикално-дидактичните игри, като фактор за интеграция на музикалното възпитание в детската градина и началното училище”


Петкова-Марчевска, Славка (2001) “Музикално-дидактичните игри, като фактор за интеграция на музикалното възпитание в детската градина и началното училище” Сб. "Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев", том 38, серия 6 Педагогика и обществознание, Русе, 2001, ISSN 1311-3321


 Музикално-дидактичните игри са синтетична форма на работа, структурирана от два елемента - игрово действие и дидактична цел. По своята същност те са напълно подходящи за осъществяване на интеграцията при музикалното възпитание в двете степени, тъй като единият елемент отговаря на спецификата на превдучилищната възраст, а другия - на началната училищна възраст.
  Доклад
 Игра, дидактична цел, интеграция;комплексна дейност, диагностична и адаптивно-превантивна стойност
 Издадено
  2098
 Славка Петкова-Марчевска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/