Катеренето като възможност за практикуване на спорт във висшите училища.


Беломъжева-Димитрова, Стефания (2017) Катеренето като възможност за практикуване на спорт във висшите училища. Сборник трудове от Международна научна конференция „Педагогическото образование – традиции и съвременност”, Велико Търново, 2017, ISSN:2534-9317.


 Along with the many management problems accompanying physical education and sports in universities, the more significant importance in recent years is the problem of increasing the efficiency and attractiveness of the educational process in this educational subject. The introduction and promotion of sport climbing as an optional form of discipline “Physical education and sport” is a fact in more and more higher education institutions in Bulgaria. What is the place of training in sports climbing at universities? This is the answer to the study, which was made among students from leading universities in the country. The purpose of the study is: to determine the degree of satisfaction of the students from practicing the sport climbing as an optional form of conducting the discipline "Physical education and sport" in the higher education institutions in Bulgaria.
  Доклад
 Climbing, education, eligible sport, Physical education and sport.


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  20975
 Стефания Беломъжева-Димитрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/