“Интеграцията детска градина – начално училище при възприемането на музика”


Петкова-Марчевска, Славка (2001) “Интеграцията детска градина – начално училище при възприемането на музика” В: "Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев", том 38, серия 6 Педагогика и обществознание, Русе, 2001, ISSN 1311-3321


 Интеграцията в посочената област е не само възможна, но и необходима. Оптималният вариант е, промените да протичат паралелно и в двете степени. Набелязаните в изследването насоки, конкретни методи и форми на работа са съобразени с емоционалното и интелектуално развитие на децата, което осигурява тяхната приложимост в масовото музикално възпитание и обучения.
  Доклад
 музикално възприятие, зрителни асоциации, тактилни асоциации, междудисциплинарен подход, невербални
 Издадено
  2097
 Славка Петкова-Марчевска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/