Музика за трети клас


Марчева, Пенка (2018) Музика за трети клас Издателство Булвест 2000, ISBN 978-954-18-1207-5,COBISS.BG-ID 1287373028


 Учебникът е разработен, според образователните изисквания и учебната програма по музика за трети клас. Акцент в неговото съдържание е иновативна технология за нотно ограмотяване, основаваща се на два подхода - семантичен и честотен. Чрез тях третокласниците се запознават с елементи на нотописа, включени в програмата по музика за трети клас, на основата на значещи за тях музикални ходове, присъстващи в музикалния им опит.
  Учебник / Учебно помагало
 учебник, трети клас, иновативна технология за нотно ограмотяване.
 Издадено
  20966
 Пенка Марчева

2. Измерения на музикалния анализ в обучението по музика в началния етап на основната степен. Теоритико-приложни и методически ракурси към процесана формиране на музикални представи чрез категориите на изразността, структурата и жанра, В: Съвременно музикално образование и възпитание, Сборник доклади от Юбилейната научна конференция по повод 25 години специалност "ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МУЗИКА" във Великотърновски университет " Св. св. Кирил и Методий", 2018, съставител и главен редадактор Проф. д.н. Марияна Булева-Петрова, с.133

1. Popova,Ts.& N.Kroteva, New educational paradigma and state standards music education in elementary school, International Journal KNOWLEDGE, Institute of Knowledge Management, Scientific Papers Vol.28.3, Education - Knowledge in Practice, Skopije, 2018, EBSCO HOST Global Impact&Quality Factor 1.322 (2016), ISSN 1857-923X (for e-version), ISSN 2545-4439 (for printed version),p.1047.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/